Zasady rekrutacji i przyjęcia do klasy 1

Dodano: 13 lutego 2024 / Autor: Zespół Szkół w Starym Bojanowie
Zasady rekrutacji i przyjęcia do klasy 1

Zasady przyjęcia i rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie

na rok szkolny 2024/2025

 

 

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się na podstawie:

  • Art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z zm.)
  • Zarządzenia Nr 710/24 Burmistrza Śmigla z dnia 22 stycznia 2024 r.  w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i     postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Śmigiel a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  • Zarządzenia Nr 394/2022 w sprawie wzorów wniosku oraz zgłoszenia przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel.

 

  1. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025 na podstawie zgłoszenia:   https://szkola-starebojanowo.pl/zgloszenie_587.html    przyjmowane są
  •  dzieci urodzone w 2017 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły.
  • na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

 

      2. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie należą następujące miejscowości: Stare Bojanowo, Bruszczewo, Robaczyn, Sierpowo, Spławie, Parsko, Olszewo, Żydowo.

      3. Dzieci  zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej podlegają rekrutacji i przyjmowani są na wniosek:   https://szkola-starebojanowo.pl/wniosek.html rodziców pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
O przyjęciu ucznia decydują następujące kryteria określone przez organ prowadzący:

http://bojanowozs.dobrycms.com/web/files/40788/Kryteria.docx

 

Wszystkie oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest odpowiedzialny do zawarcia w nim klauzuli następującej treści; „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  

na rok szkolny 2024/2025

 

http://bojanowozs.dobrycms.com/web/files/40788/Harmonogram-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym.docx

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie ul. Szkolna 6.

Pliki do pobrania