Polityka prywatności i stosowania cookies

Polityka prywatności i stosowania cookies

I. DEFINICJE

1. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

2. Serwis - oznacza stronę internetową należącą do Administratora.

3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

4. Użytkownik - oznacza podmiot, który korzysta z treści i funkcjonalności dostępnych w Serwisach internetowych Administratora lub na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. DANE OSOBOWE

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://szkola-starebojanowo.pl/ dalej zwanej „Serwisem” jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie, ul. Szkolna 6; 64-030 Stare Bojanowo, telefon: +48 65 5185 143, e-mail: sekretariat@szkola-starebojanowo.pl dalej „Administrator".

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem, poczty: elektronicznej, e-mail iod@szkola-starebojanowo.pl lub tradycyjnej Stare Bojanowo, ul. Szkolna 6; 64-030 Stare Bojanowo.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Zakres zbieranych danych 

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju prowadzonej sprawy.

Dane osobowe, które przetwarza administrator w celu udzielenia odpowiedzi to przede wszystkim: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Pani/Pana wskutek Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Dane zbierane automatycznie: dane eksploatacyjne oraz niezbędne do prawidłowego działania Serwisu pliki cookies przetwarzamy w celu zapewnienia prawidłowego działania prowadzonego Serwisu.

Informujemy, że korzystanie z poczty elektronicznej może wiązać się z wieloma zagrożeniami, wobec czego należy to robić rozważnie i stosować odpowiednie zabezpieczenia. W związku z tym, przed przesłaniem do nas wiadomości, zachęcamy do zapoznania się z wskazówkami GIODO dotyczącymi bezpieczeństwa poczty elektronicznej i przekazywanych za jej pośrednictwem informacji: http://www.giodo.gov.pl/pl/259/9802

4. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za pomocą poczty e-mail i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji mailowej - przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na budowaniu, rozwijaniu pozytywnych relacji z osobami kontaktującymi się ze Szkołą Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie;

b) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy – dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) podjęcia działania co do którego Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać   w dowolnym czasie;

d) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku prowadzoną korespondencją mailową mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na obronie jego interesów;

e) korzystania ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania. Przetwarzanie danych zbieranych automatycznie: danych eksploatacyjnych, niezbędnych do prawidłowego działania Serwisu plików cookies jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej, prawidłowego jej działania, dbania o jej jakość i służy celowi wynikającemu z prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającego na zapewnieniu prawidłowego działania prowadzonego Serwisu.

Wyżej wymienione cele dotyczą Serwisu jak i wszystkich służbowych, indywidualnych adresów mailowych poszczególnych pracowników, współpracowników Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie prowadzonych przy użyciu domeny @szkola-starebojanowo.pl.

5. Odbiorcy danych osobowych

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie oraz jeśli będzie to wynikać z przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za pomocą poczty e-mail i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji mailowej, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu ostatniego kontaktu.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do czasu jej odwołania.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy.

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 2 lat od dnia utrwalenia), lub wcześniej, jeżeli Pani/Pan zgłosi skuteczny sprzeciw.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania nieprawidłowych danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych; prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Po wniesieniu sprzeciwu administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów. Jeżeli nie poda Pani/Pan niezbędnych do realizacji w/w celów danych osobowych to ich realizacja nie będzie możliwa.

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w związku ze zgłoszeniem wycofania zgody, sprzeciwu czy zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją praw) może Pani/Pan skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych - adres e-mail: iod@szkola-starebojanowo.pl.

III. PLIKI COOKIE

1. Co to jest plik cookie?

Plik „cookie”, czyli ciasteczko, to mały plik tekstowy zawierający informacje, przechowywany jest na komputerze Użytkownika. Pliki cookie są stosowane wyłącznie ze względów technicznych oraz w celu ułatwienia korzystania z Serwisu - określonej strony internetowej. Jeden z typów plików cookie, tzw. „stały plik cookie”, zostaje zapisany na komputerze Użytkownika na dłuższy okres. Może on być następnie wykorzystywany w celu dostosowania tej strony internetowej na podstawie wyborów i preferencji Użytkownika. Innym często spotykanym typem plików cookie jest „sesyjny plik cookie”. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę internetową, sesyjne pliki cookie są przesyłane pomiędzy jego komputerem a serwerem w celu gromadzenia informacji. Sesyjne pliki cookie nie są zapisywane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Więcej informacji o plikach cookie znajduje się na stronie www.allaboutcookies.org.

2. Dane eksploatacyjne 

Dane eksploatacyjne: numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową; oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej; system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, system operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta; informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może, ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia. Jeżeli stosowany będzie mechanizm cookies dane eksploatacyjne mogą obejmować informacje opisane poniżej – pozyskiwane poprzez te pliki.

3. Jakie pliki cookie są stosowane na stronie www. szkola-starebojanowo.pl?

Nazwa: PHPSESSID

PHPSESSID – jest to sesyjny plik cookie, który ma celu przechowywanie informacji o wizytach w witrynie oraz umożliwia korzystanie z najważniejszych funkcji witryny. Nie zawiera informacji osobowych, a jego ważność wygasa wraz z końcem wizyty użytkownika w witrynie.

Nazwa: …….

………… – opis

Nazwa: …….

………… – opis

Nazwa: …….

………… – opis

Nazwa: …….

………… – opis

4. Więcej informacji dotyczących stosowania plików cookie na tej stronie internetowej można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem sekretariat@szkola-starebojanowo.pl

5. W jaki sposób można wyłączyć obsługę plików cookie?

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby automatycznie zapobiegała przechowywaniu plików cookie lub wyświetlała informację, kiedy dana strona internetowa chce zapisać pliki cookie na komputerze. Można również usunąć poprzednio przechowywane pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Niektóre obszary i funkcje dostępne na tej stronie internetowej wymagają stosowania plików cookie i mogą nie działać, jeśli pliki cookie zostaną usunięte lub odrzucone.

6. W jaki sposób można usunąć już zapisane pliki cookie?

Jeśli Użytkownik korzysta z komputera i zaktualizowanej przeglądarki i chce usunąć zapisane wcześniej pliki cookie, może w tym celu nacisnąć jednocześnie klawisze CTRL, SHIFT i DELETE. Strony wsparcia technicznego najczęściej używanych przeglądarek można znaleźć poniżej:

Internet Explorer

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

IV. Deklaracja w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności strony internetowej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie https://szkola-starebojanowo.pl/Deklaracja-dostepnosci.html. W związku z powyższym w naszym Serwisie wdrożyliśmy rozwiązanie oferujące ułatwienie dostępu oparte na sztucznej inteligencji firmy UserWay.