Godło Państwowe

Organizacja i zasady pracy Zespołu Szkół w Starym Bojanowie od 20 grudnia 2021 r.

Organizacja i zasady pracy Zespołu Szkół w Starym Bojanowie od 20 grudnia 2021 r.

 
1. Od 20.12.2021 r. klasy I-VIII SP wszystkie lekcje i zajęcia wspierające rozwój odbywają się on-line.

2. W okresie zdalnego nauczania uczniowie mają możliwość korzystania z opieki szkoły  
i zdalnego nauczania (on-line) na terenie. 

3. Uczniowie i nauczyciele realizują dotychczas obowiązujący plan lekcji dla poszczególnych klas. 

4. Zajęcia wspomagające rozwój m.in.: dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające zainteresowania, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, odbywają się  
w czasie ustalonym z uczniem i rodzicem (w zależności od rodzaju zajęć: on-line lub w trybie stacjonarnym). 

5. Każda godzina zajęć realizowana jest na platformie Microsoft Teams w połączeniu bezpośrednim – uczniowie uczestniczący w zajęciach mają obowiązek włączać kamerę  
i mikrofon, gdyż jest to warunek zaliczenia jego obecności na tych zajęciach. 

6. Udział ucznia w zajęciach potwierdzany jest w dzienniku elektronicznym Vulcan. Nauczyciel może weryfikować pracę ucznia na lekcji zdalnej w czasie całej jednostki lekcyjnej.  

7. Lekcja on-line trwa 45 minut. Pomiędzy lekcjami są 10 lub 20 – minutowe przerwy. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej indywidualnie regulują czas rozpoczęcia przerwy. 

8. O organizacji pracy przedmiotowej na lekcji decyduje nauczyciel, uwzględniając specyfikę prowadzonego przedmiotu. 

9. Wiedza i umiejętności ucznia są systematycznie sprawdzane i oceniane na zasadach i w formach opisanych w Statucie. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości pracy on-line.  

10. Różnorodne formy pisemne sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym. 

11. Uczeń ma obowiązek: 

– punktualnie łączyć się na zajęcia, 

– aktywnie uczestniczyć w lekcjach przy włączonej kamerze i mikrofonie, 

– odrabiać zadania domowe, 

– zgłaszać nauczycielowi problemy techniczne oraz inne. 

    Z życzeniami zdrowia i wytrwałości

Tadeusz Ilmer 

 dyrektor Zespołu Szkół w Starym Bojanowie