Godło Państwowe

Nabór do klasy I szkoły podstawowej

Zasady przyjęcia i rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie

na rok szkolny 2021/2022

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się na podstawie:

  • Art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z póź. zm.
  • Zarządzenia Nr 276/2021 Burmistrza Śmigla z dnia 25 stycznia 2021 r.  w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Śmigiel,
  • Zarządzenia Nr 19/2019 w sprawie wzorów wniosku oraz zgłoszenia przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel

1. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie zgłoszenia (ZGŁOSZENIE) i załączników (DOTATKOWE INFORMACJE, OŚWIADCZENIE, KLAUZULA, ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH) przyjmowane są

  • dzieci urodzone w 2014 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły.
  • na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej

albo

  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

2. Do obwodu szkoły w Starym Bojanowie należą następujące miejscowości: Bruszczewo, Robaczyn, Sierpowo, Spławie, Parsko, Olszewo, Żydowo.

3. Dzieci  zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej podlegają rekrutacji
i przyjmowani są na wniosek rodziców (WNIOSEK) (wraz z załącznikami: DODATKOWE INFORMACJE, OŚWIADCZENIE_1, OŚWIADCZENIE_2, OŚWIADCZENIE_3, OŚWIADCZENIE_4, KLAUZULA, ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH) pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami. O przyjęciu ucznia decydują następujące kryteria określone przez organ prowadzący.

Lp.KryteriumLiczba punktówDokument potwierdzający spełnianie kryterium
1.Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny we wskazanej szkole podstawowej.8oświadczenie
2Kandydat uczęszczał do przedszkola wchodzącego w skład danego zespołu szkół  lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.8oświadczenie
3Rodzic/opiekun prawny kandydata pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej8zaświadczenie
4.W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki8oświadczenie

Wszystkie oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest odpowiedzialny do zawarcia w nim klauzuli następującej treści; „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

na rok szkolny 2021/2022

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 22 lutego 2021 r. godz. 800
do 09 marca 2021 r. godz. 1500  
. od 01 czerwca 2021 r. godz. 800 do 08 czerwca 2021 r. godz. 1500
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowychod 10 marca 2021 r. do 23 marca 2021 r.od 09 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych24 marca 2021 r. godz. 120014 czerwca 2021 r. godz. 1200
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 24 marca 2021 r. od godz. 1200 do 02 kwietnia 2021 r. godz. 1500od 14 czerwca 2021 r. od godz. 1200 do 22 czerwca 2021 r. godz. 1500
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych06 kwietnia 2021 r. godz. 120023 czerwca 2021 r. godz. 1200

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Starym Bojanowie ul. Szkolna 6