Godło Państwowe

Deklaracja Dostępności Zespołu Szkół w Starym Bojanowie

Zespół Szkół w Starym Bojanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Starym Bojanowie  – http://szkola-starebojanowo.pl
– data publikacji strony internetowej: 09-09-2013
– data ostatniej istotnej aktualizacji: 24-02-2021

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:
•nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
•linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
•część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,
•dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
•niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
   Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
   Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-04
   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy TAB, SHIFT+TAB, ENTER. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy dla przeglądarek: Firefox, Chrone, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

   Serwis jest wyposażony z mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
      – zmiana wielkości czcionki,
      – zmiana kontrastu.

   Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy oraz aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
   Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dawid Tomaszewski
   E-mail: sekretariat@szkola-starebojanowo.pl
   Telefon: 65 5185 143

Każdy ma prawo:
•zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
•dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
•wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
•wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę u Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Bojanowie
Adres: Stare Bojanowo, ul. Szkolna 6, 64-030 Śmigiel
E-mail: dyrektor@szkola-starebojanowo.pl
Telefon: 65 5185 143
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Stare Bojanowo, ul. Szkolna 6,  64-030 Śmigiel
2. Budynek: Stare Bojanowo, ul. Główna 34, 64-030 Śmigiel

3. Budynek: Stare Bojanowo, ul. Główna 62, 64-030 Śmigiel

Budynek przy ulicy Szkolnej 6  posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynki nie posiadają wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W szkole jest możliwość bezpłatnego skorzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.